Soufyaan Timol Sa klip enn sante rasis dan kolez Royal Kirpip ki pe fer letour online, li demontre enn ti expresion enn problem sistemik, parti emerze enn iceberg. Sa sante la li pa enn anomali. Me, ziska ler, laplipar bann analiz, dan lapres, lor bann rezo sosio, finn atak problem la lor enn nivo axe […]

Lire la suite